Regulamin świadczenia usług przez Super-Cars.pl

Warunkiem korzystania z usług oferowanych przez Super-Cars.pl jest akceptacja niniejszego regulaminu.

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Super-Cars.pl, zapewnia to możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie elektronicznej.

I. Definicje

Super-Cars.pl – Super Cars Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 2 lok 31, 00-020, NIP: 5252963947, REGON: 525831157 działająca w imieniu własnym jako wykonawca Prezentu.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zawierająca z Super-Cars.pl umowę o wykonanie Prezentu na rzecz okaziciela Vouchera (Uczestnika).

Uczestnik – osoba fizyczna uprawniona do skorzystania z Prezentu, na warunkach określonych w Regulaminie, na podstawie posiadanego Vouchera lub w związku z zakupem Prezentu w Terminie i Miejscu Realizacji.

Prezent – usługa świadczona przez Super-Cars.pl, polegająca na umożliwieniu Uczestnikowi wykonania przejazdu sportowym samochodem dostępnym w ofercie Super-Cars.pl, na zasadach określonych w Regulaminie.

Opis prezentu – szczegółowe informacje dotyczące zamawianej usługi, zamieszczone na stronie www.super-cars.pl

Zamówienie – polecenie dostarczenia określonego Prezentu z jednoczesnym zobowiązaniem się do uiszczenia za niego opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem i na zasadach określonych w Regulaminie.

Przelew tradycyjny – płatność realizowana poprzez system bankowości elektronicznej, jak również poprzez dyspozycję przekazania należności z rachunku Klienta dokonaną w placówce banku lub na poczcie.

Voucher– dokument o unikalnym numerze seryjnym (Kodzie Vouchera), stanowiący potwierdzenie zawarcia umowy między Klientem a Super-Cars.pl i uprawniający jego okaziciela (Uczestnika) do otrzymania określonego w nim Prezentu.

Karta podarunkowa – dokument o unikalnym numerze seryjnym (Kodzie Karty), stanowiący potwierdzenie zawarcia umowy między Klientem a Super-Cars.pl i uprawniający jego posiadacza do opłacenia za jego pomocą wybranych usług na zasadach określonych w Regulaminie.

Realizacja vouchera – faktyczne wykonanie przez Super-Cars.pl usługi (Prezentu) na zasadach określonych w Regulaminie.

Termin realizacji – data wykonania Prezentu, zgodnie z dokonaną uprzednio rezerwacją.

Miejsce realizacji – teren obiektu gdzie następuje wykonanie Prezentu.

Terminarz – wykaz terminów, w których istnieje możliwość realizacji Voucherów.

Biuro Obsługi Klienta – biuro Super-Cars.pl, którego dane teleadresowe są podane na stronie www.super-cars.pl w zakładce Kontakt.

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Super-Cars.pl

II. Postanowienia wstępne

1. Klient, składając zamówienie potwierdza, iż zapoznał się z Opisem wybranego Prezentu oraz z treścią Regulaminu, które są dostępne na stronie internetowej Super-Cars.pl.

2. Klient dokonujący zamówienia zobowiązany jest do podania kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji wymaganych do zawarcia umowy z Super-Cars.pl oraz Realizacji Vouchera. Super-Cars.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych informacji.

3. Na Kliencie spoczywa obowiązek upewnienia się, czy Uczestnik spełnia warunki wymagane do realizacji Prezentu m.in. czy stan zdrowia Uczestnika lub jego kondycja psychofizyczna nie stoi na przeszkodzie do wykonania umowy, a ponadto czy Uczestnik posiada dokumenty uprawniające go do realizacji Prezentu, takie jak: prawo jazdy kategorii B, dowód osobisty lub zgoda przedstawiciela ustawowego. W razie naruszenia wskazanych warunków, uniemożliwiających realizację Vouchera, zarówno Klientowi, jak i Uczestnikowi nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia wobec Super-Cars.pl, a w szczególności zwrot zapłaconej kwoty.

4. W żadnym wypadku Voucher nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

II. Zawarcie umowy

1. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem, a Super-Cars.pl następuje w związku z dokonaniem zakupu Vouchera lub Karty Podarunkowej za pośrednictwem strony internetowej www.super-cars.pl. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą uiszczenia przez Klienta całkowitej wymaganej należności za Prezent. Warunkiem koniecznym do skutecznego zawarcia umowy jest uprzednie zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przez Klienta.

2. W związku z zakupem Vouchera, Klient ma możliwość zamówienia usługi filmowania przejazdu za pomocą dwóch zintegrowanych kamer zamontowanych na samochodzie. Kartę z nagraniem uczestnik otrzymuje bezpośrednio po zrealizowaniu Prezentu wraz z wgranym na niej oprogramowaniem umożliwiającym połączenie nagrań w jeden film.

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi filmowania z przyczyn niezależnych od Super-Cars.pl, w szczególności w razie awarii urządzeń rejestrujących, braku dopływu zasilania, wystąpienia błędu na karcie pamięci, Super-Cars.pl zwraca na rachunek bankowy Uczestnika kwotę uiszczoną za usługę filmowania. Niezrealizowanie nagrania z przejazdu nie stanowi podstawy do ubiegania się o rekompensatę, zwłaszcza w formie bezpłatnego powtórzenia przejazdu.

4. Voucher/Karta Podarunkowa przesyłane są Klientowi drogą elektroniczną w formie pliku PDF na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu.

5. Opłatę za Voucher/Kartę Podarunkową należy uiścić w wybrany podczas zamówienia sposób. W przypadku wybrania przelewu tradycyjnego na konto Super-Cars.pl, płatności należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od zamówienia, przy czym zaksięgowanie wpłaty musi nastąpić najpóźniej na 7 dni przed terminem realizacji. Szczegółowe informacje dotyczące płatności Klient otrzyma na podany przez niego adres e-mail po złożeniu zamówienia. Uiszczenie opłaty za Prezent stanowi podstawę aktywowania Vouchera.

6. Wszystkie ceny Prezentów i usług dodatkowych znajdujących się w ofercie Super-Cars.pl są wskazane w kwocie brutto. Łączna należność za zamówione usługi podawana jest Klientowi do akceptacji w procesie zamówienia. Klient, nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z zawarciem umowy.

7. Super-Cars.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie, w szczególności dotyczących ustalonych cen, dostępnych Prezentów oraz przeprowadzanych akcji promocyjnych.

8. Super-Cars.pl wystawi i dostarczy Klientowi dokument sprzedaży w sposób uzgodniony z Klientem po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Super-Cars.pl

9. W przypadku dokonania zakupu Prezentu za pośrednictwem strony internetowej należącej do innej firmy niż Super-Cars.pl Klient zobowiązany jest do zapoznania się z wszelkimi informacjami dotyczącymi warunków realizacji Prezentu, zwłaszcza podanymi na kuponie, przesłanymi drogą elektroniczną przez tą firmę oraz zamieszczonymi w Regulaminie jej funkcjonowania.

IV. Warunki realizacji Karty Podarunkowej i Vouchera.

1. Realizacja Karty Podarunkowej możliwa jest najpóźniej na 30 dni przed upływem daty jej ważności i następuje poprzez dokonanie zakupu usług(i) wybierając spośród aut dostępnych w ofercie na stronie super-cars.pl. Możliwe jest opłacenie Kartą również usługi dodatkowej, tj. filmowania przejazdu, jeśli jest dostępna podczas składania zamówienia. Zamówione w ten sposób Prezenty mają taka samą datę ważności jak Karta Podarunkowa, przy użyciu której zostały zakupione.

2. Kartę Podarunkową realizuje się poprzez wpisanie Kodu Karty w polu „Kod kuponu” w koszyku. Kwota za usługi objęte Kartą Podarunkową zostanie pomniejszona o wartość Karty. Dodanie do zamówienia usług przekraczających wartość Karty spowoduje naliczenie różnicy cenowej, którą należy dopłacić zgodnie z wybranym, dostępnym w koszyku sposobem płatności.

3. Kartę można wykorzystać tylko raz, niewykorzystana kwota nie może być ponownie użyta i nie jest zwracana.

4. Skorzystanie z Prezentu możliwe jest wyłącznie w terminach wyznaczonych i podanych w serwisie Super-Cars.pl, o ile są to daty mieszczące się w okresie ważności Vouchera. W przypadku braku możliwości realizacji Vouchera w podanych terminach, Klientowi nie przysługuje roszczenie o przedłużenie ważności Vouchera, chociażby brak możliwości realizacji wynikał z przyczyn od niego niezależnych lub spowodowanych siłą wyższą.

5. Super-Cars.pl zapewnia realizację Prezentu na co najmniej jednym torze w regionie wybranym przez Klienta podczas składania zamówienia.

6. Niezrealizowanie Vouchera przed upływem terminu jego ważności powoduje wygaśniecie wszelkich praw wynikających z umowy, w szczególności brak możliwości skorzystania z Prezentu przez Uczestnika. W takiej sytuacji Klientowi, ani Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności zwrot opłaty dokonanej w związku z zawarciem umowy z Super-Cars.pl.

7. Realizacja Vouchera wymaga dokonania rezerwacji jednego z terminów wyznaczonych przez Super-Cars.pl. Rezerwacji należy dokonać najpóźniej na 14 dni przed wybranym terminem, lecz nie później niż 30 dni przed upływem ważności Vouchera. Pierwszeństwo zrealizowania Vouchera w danym terminie jest ustalane na podstawie kolejności rezerwacji do momentu wyczerpania limitu miejsc. Możliwość Realizacji Vouchera zamówionego na 7 dni przed wybranym terminem lub później, należy ustalić indywidualnie kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta. Ustalony w ten sposób termin nie podlega zmianie.

8. Uczestnik lub Klient może dokonać rezerwacji terminu poprzez kontakt drogą elektroniczną z Biurem Obsługi Klienta. Możliwość zmiany terminu rezerwacji ustaje na 7 dni przed Terminem realizacji.

9. Dokonanie rezerwacji lub zmiany zarezerwowanego terminu zostaje potwierdzone przez Super-Cars.pl drogą elektroniczną. Brak potwierdzenia nie jest jednoznaczny z niedokonaniem rezerwacji lub zmiany zarezerwowanego terminu. W razie nieotrzymania potwierdzenia Uczestnik obowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

10. Super-Cars.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Terminarzu, jak również do odwołania Realizacji Vouchera, chociażby w dniu jej planowego przeprowadzenia, jeśli wynika to z przyczyn niezależnych od Super-Cars.pl lub z działania siły wyższej. W przypadku zaistnienia przedstawionej sytuacji Uczestnik może uzgodnić z Super-Cars.pl inny Termin Realizacji, wybierając spośród aktualnie dostępnych dat podanych przez Super-Cars.pl, przy czym przysługuje mu możliwość zmiany Miejsca Realizacji, o ile, według obowiązującego cennika, otrzymany w ten sposób Prezent nie przewyższy wartością pierwotnie posiadanego.

11. Warunkiem skorzystania z Prezentu jest okazanie przez Uczestnika Vouchera oraz odpowiednio do charakteru przejazdu: dowodu osobistego – w przypadku jazdy jako pasażer lub prawa jazdy kategorii B – w przypadku jazdy jako kierowca.

12. Przejazdy na fotelu pasażera mogą być realizowane przez osoby niepełnoletnie, które mają min. 150 cm wzrostu. Jazda odbywa się na podstawie zgody opiekuna prawnego podpisanej na torze.

13. W razie braku wymaganych dokumentów, Super-Cars.pl ma prawo do odmowy wykonania Prezentu bez możliwości ubiegania się o zwrot opłaty za Prezent oraz innych kosztów poniesionych przez Klienta lub Uczestnika w związku z jego realizacją.

14. Uczestnik zobowiązany jest do stawienia się w Miejscu i Terminie realizacji Vouchera, punktualnie o czasie, o którym zostanie poinformowany przez Super-Cars.pl. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Vouchera wysyłane są na adres e-mail Klienta i/lub Uczestnika. W razie braku wiadomości na 3 dni przed terminem realizacji, obowiązek skontaktowania się z Biurem Obsługi Klienta ciąży na Kliencie i/lub Uczestniku. Super-Cars.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie e-maila z informacjami, zwłaszcza w wyniku dysfunkcji systemów informatycznych, w związku z ograniczeniami serwerów obsługujących pocztę elektroniczną odbiorcy lub podaniem błędnego adresu e-mail Klienta lub Uczestnika. Nieotrzymanie lub nieodczytanie e-maila nie stanowi podstawy reklamacji usługi ani jakichkolwiek roszczeń wobec Super-Cars.pl.

15. Super-Cars.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas oczekiwania na przejazd w Terminie Realizacji, zwłaszcza jeśli jest to spowodowane warunkami atmosferycznymi, awarią samochodu, wypadkiem na torze, rozlaniem się oleju na torze lub innym zdarzeniem losowym niemożliwym do przewidzenia i zapobieżenia.

16. W razie niestawiennictwa Uczestnika w Terminie i Miejscu Realizacji, Prezent uznaje się za wykonany, a Uczestnik i Klient tracą prawo do ubiegania się o zwrot opłaty za Prezent oraz innych kosztów poniesionych w związku z realizacją Vouchera.

17. Do Realizacji Prezentu konieczna jest akceptacja przez Uczestnika Regulaminu oraz podpisanie oświadczenia, w którym uczestnik bierze odpowiedzialność za ewentualne, spowodowane przez siebie szkody w Terminie i Miejscu Realizacji.

18. Podczas wykonywania Prezentu, Uczestnik ma obowiązek stosowania się do instrukcji i poleceń pracowników Super-Cars.pl oraz opiekunów aut, uczestniczących w wykonaniu Prezentu.

19. Super-Cars.pl ma prawo do odmowy wykonania Prezentu lub przerwania jego wykonywania, gdy Uczestnik: – odmawia akceptacji niniejszego Regulaminu albo podpisania oświadczenia, o którym mowa w punkcie 17, – nie spełnia wymagań koniecznych do skorzystania z Prezentu określonych w Regulaminie oraz przesłanych mu drogą elektroniczną przed Terminem Realizacji. – nie stosuje się do poleceń pracowników Super-Cars.pl oraz opiekunów aut, uczestniczących w wykonaniu Prezentu, – znajduje się chociażby w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z powyżej przedstawionych sytuacji Uczestnikowi i Klientowi nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności zwrot kwoty zapłaconej za Prezent.

20. Super-Cars.pl zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Prezentu w przypadku wystąpienia sytuacji, którą oceni jako zagrażającą życiu lub zdrowiu Uczestnika. Wówczas Uczestnik może uzgodnić z Biurem Obsługi Klienta inny Termin Realizacji, wybierając spośród aktualnie dostępnych dat podanych przez Super-Cars.pl, przy czym przysługuje mu możliwość zmiany Miejsca Realizacji, o ile, według obowiązującego cennika, otrzymany w ten sposób Prezent nie przewyższy wartością pierwotnie posiadanego.

21. W przypadku niewykonania Prezentu z przyczyn niezależnych od Super-Cars.pl, w szczególności w przypadku awarii pojazdów, Super-Cars.pl ma prawo do ustalenia innego Terminu Realizacji Vouchera. W zaistniałej sytuacji Super-Cars.pl nie zwraca kosztów, jakie poniósł Klient i Uczestnik w związku z realizacją Prezentu, zwłaszcza kosztów dojazdu do Miejsca Realizacji i zakwaterowania. Za zgodą Uczestnika dopuszczalna jest wymiana jazdy określonym modelem samochodu, który uległ awarii, na jazdę innym modelem w zbliżonej cenie uiszczonej za zakup Prezentu.

22. Osoby trzecie towarzyszące Uczestnikowi mogą fotografować i filmować wykonywanie Prezentu w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób przebywających w Miejscu Realizacji Vouchera, stosując się do zaleceń pracowników Super-Cars.pl. Zdjęcia i filmy mogą być wykorzystywane jedynie na użytek osobisty Uczestnika i upoważnionych przez niego osób.

V. Odstąpienie od umowy

1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia. Jeśli od daty zawarcia umowy do wybranego Terminu realizacji zostało mniej niż 7 dni, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w dowolnej formie z zachowaniem ustawowego terminu. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży przez przedsiębiorcę, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14-dniowego zwrotu nie przysługuje, z wyjątkiem osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla których zawarcie umowy nie ma charakteru zawodowego.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Klienta, który dokonał zakupu dodatkowych towarów, innych niż Voucher, ma On obowiązek zwrócić zakupione przedmioty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy na adres Super-Cars.pl przed jego upływem. Należy zapewnić odpowiednie opakowanie odsyłanych przedmiotów tak, aby nie uległy uszkodzeniu w transporcie. Koszty przesyłki zawierającej zwracany towar ponosi Klient. 

3. Zwrot opłaty za Prezent uiszczonej przez Klienta następuje na jego rachunek bankowy w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub bezpośrednio po otrzymaniu przez Super-Cars.pl zwracanego towaru, jeśli nie dotarł przed upływem 14 dni od zgłoszenia odstąpienia od umowy.

4. Super-Cars.pl zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy zawartej z Klientem w sytuacji, w której wykonanie Prezentu z przyczyn niezależnych od Super-Cars.pl okazałoby się niemożliwe lub wiązałoby się z rażąco wysokimi kosztami. W takim przypadku Super-Cars.pl zwraca na rachunek bankowy Klienta kwotę uiszczoną za Prezent.

5. W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych, np. wojna, epidemia etc. Super-Cars.pl zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji vouchera. Sytuacje te nie wpływają na możliwość odstąpienia od umowy, na co klient ma maksymalnie 14 dni od daty zakupu.

VI. Reklamacje

1. Klient i Uczestnik mają prawo do złożenia reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Prezentu nie później niż w ciągu 14 dni od Terminu Realizacji, w którym Voucher był lub miał być zrealizowany.

2. Reklamacje należy kierować do Biura Obsługi Klienta. Pismo z reklamacją powinno zawierać dane Klienta umożliwiające identyfikację (imię i nazwisko, Kod Vouchera) oraz przedmiot reklamacji.

3. Super-Cars.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania wiadomości specjalnych lub wystąpią inne trudności niezależne od Super-Cars.pl, termin ten może zostać wydłużony, o czym składający reklamację zostanie poinformowany za pomocą wiadomości e-mail. Jeżeli niezbędne będzie uzyskanie od Klienta bądź Uczestnika dodatkowych informacji, upływ czasu, w którym Klient bądź Uczestnik udzieli dodatkowych informacji każdorazowo wydłuży czas rozpatrywania reklamacji. 

4. Przesłanie reklamacji w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od Super-Cars.pl odpowiedzi również w formie elektronicznej, jeżeli zgłaszający reklamację nie dokona zastrzeżenia w treści reklamacji, iż oczekuje odpowiedzi na piśmie. Super-Cars.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie e-maila z odpowiedzią na reklamację, zwłaszcza w wyniku dysfunkcji systemów informatycznych lub w związku z ograniczeniami serwerów obsługujących pocztę elektroniczną odbiorcy.

5. Super-Cars.pl zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na reklamację w zakresie, w którym reklamacja została już uprzednio w stosunku do danej osoby rozpatrzona.

6. Super-Cars.pl nie rozpatruje reklamacji, których przedmiotem jest odpowiedzialność innego podmiotu (inna firma), który dokonał sprzedaży Voucherów.

VII. Ochrona danych osobowych i administrowanie danymi osobowymi

1. Administratorem danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Super Cars Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 2 lok 31, 00-020, NIP: 5252963947, REGON: 525831157

2. Administrator przetwarza dane Klienta w celu realizacji umowy zawartej w związku ze złożeniem zamówienia na stronie Super-Cars.pl.

3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klienta:

4. Dane osobowe Klienta powierzane są partnerom technologicznym, czyli podmiotom świadczącym usługi takie jak hosting, wysyłka e-maili oraz świadczącym usługi statystyczne, obsługę portali społecznościowych oraz usługi rozwoju i utrzymania oprogramowania wyłącznie w związku z realizacją celu wskazanego w pkt 2. Dane mogą być też udostępnione organom prawa i administracji publicznej w przypadkach prawnie uzasadnionych.

5. Administrator przetwarza dane Uczestnika na podstawie jego zgody. Dane Uczestnika przetwarzane są w celu realizacji zamówienia. Administrator przetwarza następujące dane Uczestnika:

6. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych przez Super-Cars.pl na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie na adres e -mail Biura Obsługi Klienta stosownego oświadczenia. Treść przykładowego oświadczenia: „Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres) lub, Ja – nazwisko i imię, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez Super-Cars.pl z siedzibą w Łajski moich danych osobowych”.

8. Klient oraz Uczestnik mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Klientowi oraz Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. W sprawach związanych z danymi należy kontaktować się drogą elektroniczną z Biurem Obsługi Klienta.

VIII. Postanowienia końcowe

1. W trosce o życie i zdrowie Uczestnika, Super-Cars.pl zobowiązuje się do wykonania Prezentu z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Uczestnik wyłącza również odpowiedzialność Super-Cars.pl za straty lub szkody spowodowane w stosunku do osób towarzyszących Uczestnikowi przy realizacji Vouchera, w szczególności w przypadku gdy choćby pośrednio przyczynił się do ich powstania.

2. Super-Cars.pl ponosi odpowiedzialność wobec Klienta wyłącznie za własne działania i zaniechania powstałe w związku z wykonaniem umowy.

3. Super-Cars.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Vouchera przez osobę, która weszła w jego posiadanie wbrew woli lub bez wiedzy Klienta. Wykorzystany w ten sposób Voucher uznaje się za zrealizowany, a Klientowi ani Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Super-Cars.pl z tego tytułu.

4. Super-Cars.pl zastrzega sobie prawo do rejestrowania dźwięku i obrazu podczas wykonywania Prezentu oraz dalszego przetwarzania i udostępniania zarejestrowanych materiałów podmiotom trzecim.

5. Materiały promocyjne zamieszczone na stronie internetowej w Opisach Prezentów dotyczące poszczególnych modeli pojazdów mają charakter przykładowy i mogą odbiegać od faktycznie realizowanych Prezentów, w szczególności w zakresie kolorów samochodów.

6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów pomiędzy Super-Cars.pl, a Klientem lub Uczestnikiem, strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań w celu ich polubownego rozwiązania, a gdyby okazało się to niemożliwe, organem właściwym do ich rozwiązania będą sądy powszechne.

7. Regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy Super-Cars.pl, a Klientem.

8. Super-Cars.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Informacje o wszelkich zmianach Regulaminu będą zamieszczane z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej.